Georgy Valeryanovich Ivanovsky, ‘Szarinskaya Village’, 1950, Surikov Foundation