Giacomo Piussi, ‘Tuffatori’, 2006, GALLERIA ALESSANDRO BAGNAI