Gianfranco Meggiato, ‘Sfera Sirio’, Eternity Gallery