Gio Ponti, ‘Bucchero Vase’, ca. 1940, White Court Art
Gio Ponti, ‘Bucchero Vase’, ca. 1940, White Court Art
Gio Ponti, ‘Bucchero Vase’, ca. 1940, White Court Art