Gio Ponti, ‘Four Leggera Chairs, Italy’, 1950s, Rago
Gio Ponti, ‘Four Leggera Chairs, Italy’, 1950s, Rago
Gio Ponti, ‘Four Leggera Chairs, Italy’, 1950s, Rago
Gio Ponti, ‘Four Leggera Chairs, Italy’, 1950s, Rago
Gio Ponti, ‘Four Leggera Chairs, Italy’, 1950s, Rago
Gio Ponti, ‘Four Leggera Chairs, Italy’, 1950s, Rago
Gio Ponti, ‘Four Leggera Chairs, Italy’, 1950s, Rago