Gio Ponti, ‘Rare set of ten chairs’, 1958, Nilufar Gallery
Gio Ponti, ‘Rare set of ten chairs’, 1958, Nilufar Gallery
Gio Ponti, ‘Rare set of ten chairs’, 1958, Nilufar Gallery