Giorgio Griffa, ‘Linea spezzata’, 1970, Casey Kaplan