Giorgio Griffa, ‘Segni orizzontali’, 1975, Casey Kaplan