Giorgio Griffa, ‘Strisce orizzontali’, 1976, Casey Kaplan