Gonçalo Mabunda, ‘Untitled (Throne)’, SmithDavidson Gallery