Gottfried Lindauer, ‘Eruera Maihi Patuone’, 1873, de Young Museum