Graham Hudson, ‘Too High Stool’, 2009, Nina Johnson