Graham Nash, ‘Hiroshima, Japan’, 1985, Aperture Foundation