Gregory Orekhov, ‘Twist dog’, 2017, Orekhov Gallery