Gregory Orekhov, ‘Untitled’, 1993, Orekhov Gallery