Grete Prytz Kittelsen, ‘Unique’, 1960, Fuglen

About Grete Prytz Kittelsen

Finnish, 1917-2010, Oslo, Norway

Fair History on Artsy