Guan Yinfu, ‘No. 11’, 2013, Ethan Cohen New York
Guan Yinfu, ‘No. 11’, 2013, Ethan Cohen New York