Guan Yinfu, ‘No.15 & No.11’, 2013, Ethan Cohen New York