Guan Yinfu, ‘No.7 & No.8’, 2012, Ethan Cohen New York