Guangwu Chen, ‘Wang Duo "Imitation in Wang Xizhi's Yongjia·jingyu calligraphy" Yang(left), Wang Duo "Imitation in Wang Xizhi's Yongjia·jingyu calligraphy" Yin(right)’, 2017, Arario Gallery