Guo Jin (郭晋), ‘ Beach No.2’, 2005, Tang Contemporary Art

About Guo Jin (郭晋)