Gustav Stickley, ‘Magazine Stand, Eastwood, NY’, ca. 1904, Rago