Gustav Stickley, ‘Rare Somno, Eastwood, NY’, ca. 1902, Rago
Gustav Stickley, ‘Rare Somno, Eastwood, NY’, ca. 1902, Rago