Gustav Stickley, ‘Revolving Bookrack, Eastwood, NY’, 1905, Rago
Gustav Stickley, ‘Revolving Bookrack, Eastwood, NY’, 1905, Rago