Gustavo Abascal, ‘Lexicon’, 2014, Arredondo \ Arozarena