Hakutei Ishii, ‘Twelve Views of Tokyo: Shinbashi’, ca. 1914-17, Scholten Japanese Art