Han Lei, ‘Chang Sheng Diary Opera’, 2006, ART LEXÏNG