Hanusha Somasundaram, ‘Stain’, 2016, Saskia Fernando Gallery