He Xiangyu, ‘Wisdom Teeth (1,000 pieces)’, 2014-2015, White Space Beijing