He Yunchang 何云昌, ‘Dream Journey - From Fukuoka Asian Art Musuem to Mount Fuji 卧游—从福冈美术馆到富士山’, 2009, Ink Studio