Heekyung Kim, ‘Bloom No. 80 ’, 2011, Vivian Choi Gallery