Heekyung Kim, ‘Bloom No.12’, 2009, Vivian Choi Gallery