Heekyung Kim, ‘Bloom No.129’, 2015, Vivian Choi Gallery