Heekyung Kim, ‘Bloom No.134’, 2016, Vivian Choi Gallery