Heekyung Kim, ‘Bloom No.135’, 2016, Vivian Choi Gallery