Heekyung Kim, ‘Bloom No.136’, 2016, Vivian Choi Gallery