Heekyung Kim, ‘Bloom No.15’, 2009, Vivian Choi Gallery