Heekyung Kim, ‘Bloom No.17’, 2009, Vivian Choi Gallery