Heekyung Kim, ‘Bloom No.33’, 2010, Vivian Choi Gallery