Heekyung Kim, ‘Bloom No.35 ’, 2010, Vivian Choi Gallery