Heekyung Kim, ‘Bloom No.38’, 2010, Vivian Choi Gallery