Heekyung Kim, ‘Bloom No.41’, 2010, Vivian Choi Gallery