Heekyung Kim, ‘Bloom No.42’, 2010, Vivian Choi Gallery