Heekyung Kim, ‘Bloom No.44’, 2009, Vivian Choi Gallery