Heekyung Kim, ‘Bloom No.54’, 2011, Vivian Choi Gallery
Heekyung Kim, ‘Bloom No.54’, 2011, Vivian Choi Gallery