Heekyung Kim, ‘Bloom No.56’, 2011, Vivian Choi Gallery