Heekyung Kim, ‘Bloom No.57’, 2011, Vivian Choi Gallery