Heekyung Kim, ‘Bloom No.66’, 2011, Vivian Choi Gallery