Heekyung Kim, ‘Bloom No.77’, 2011, Vivian Choi Gallery