Heekyung Kim, ‘Bloom No.81’, 2011, Vivian Choi Gallery